powrót

Regulamin

Definicje:
Regulamin – dokument zawierający przepisy normujące zasady funkcjonowania Serwisu, a także prawa Użytkowników.
Użytkownik – każda osoba, korzystająca z serwisu autoclick.pl.
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała rejestracji w serwisie, bądź w inny sposób korzysta z serwisu autoclick.pl.
Rejestracja – proces umożliwiający korzystanie z Serwisu.
Administrator – osoba zajmująca się zarządzaniem Serwisem, odpowiedzialna za jego sprawne działanie.
Serwis – platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, umożliwiająca swobodne poruszanie się po platformie.

Regulamin dla użytkowników
Główne zasady korzystania z serwisu autoclick.pl przez użytkowników:
1. Serwis kierowany jest do użytkowników zainteresowanych korzystaniem z usług motoryzacyjnych oraz innych usług związanych z pojazdami mechanicznymi. Z serwisu korzystać może każdy użytkownik.
2. Serwis udostępnia formularz kontaktowy oraz inne dane kontaktowe, za pomocą których użytkownik może kontaktować się z Administratorem serwisu.
3. Korzystanie z serwisu autoclick.pl dla użytkowników jest bezpłatne.
4. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie autoclick.pl stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie ich w celach innych niż informacyjne przez osoby trzecie jest niedozwolone bez zgody właścicieli serwisu.
5. Użytkownik ma możliwość wystawiania opinii i komentarzy Firmom na podstawie usług, które oferują w serwisie. Opinie powinny być wiarygodnym źródłem informacji dla innych Użytkowników. Nie mogą zawierać informacji nieprawdziwych, które mogą w bezpośredni sposób zaszkodzić komentowanej Firmie.
6. Administrator serwisu autoclick.pl ma prawo do poprawiania bądź usuwania opinii, które mogłyby zaszkodzić Firmom, osobom fizycznym lub są niezgodne z prawem. Użytkownik nie może używać wulgaryzmów lub podawać informacji nieprawdziwych.
7. Serwis autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje i opinie pojawiające się w komentarzach. Wszelkie spory będą rozstrzygane między zainteresowanymi stronami. Serwis zobowiązany będzie do ujawniania danych stron sporu jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
8. Logo i nazwa serwisu jest własnością prywatną i zabrania się wykorzystywania ich przez osoby trzecie.
9. Każdy Użytkownik przed korzystaniem z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
10. Zabrania się zamieszczania reklam, informacji marketingowych pochodzących od osób trzecich.
Ograniczenia i odpowiedzialność:
1. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę i jakość oferowanych usług Firm, a także za sytuacje, kiedy Firma odmówi wykonania usług.
2. autoclick.pl nie bierze udziału w sporach między stronami, Użytkownikiem, a Firmom oraz nie angażuje się w czynności prawne.
3. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie portalu z przyczyn od nich niezależnych.
4. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie kont pocztowych Użytkowników, także za wszelkie problemy z odbieraniem korespondencji od autoclick.pl.
5. Użytkownikom autoclick.pl zabrania się wykorzystywania do prywatnych celów bazy firm znajdującej się na portalu.
6. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację kuponów rabatowych oferowanych przez Firmy.
7. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję sms pomiędzy Użytkownikiem a Firmom.
Polityka prywatności:
1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz nazwiska przez portal autoclick.pl w celach handlowych i informacyjnych. Użytkownik w każdym czasie może wycofać się ze wcześniejszej zgody poprzez link umieszczony w wiadomościach e-mail bądź poprzez indywidualne zgłoszenie wysłane na adres kontakt@autoclick.pl. Autoclick.pl ma prawo do usuwania adresów e-mail Użytkowników bez wcześniejszej informacji.
2. autoclick.pl korzysta z systemu cookies w celu zapamiętywania i przetwarzania danych Użytkowania. Ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Gromadzi informacje zawarte w logach systemowych potrzebne do celów marketingowych, informacyjnych i statystycznych.
Podsumowanie:
1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

Regulamin dla firm
Główne zasady korzystania z portalu autoclick.pl przez Firmy:
1. Zarejestrowanie Firmy na portalu autoclick.pl, polega na wypełnieniu odpowiednich pól formularza dostępnego na stronie lub w formie papierowej. Rejestracja równoznaczna jest z zaakceptowaniem Regulaminu i zawarciem umowy z autoclick.pl. Akceptując Regulamin, osoba która rejestruje firmę jest jednocześnie upoważniona do jej reprezentacji.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług zawartych w ofercie wybranej przez Firmę.
3. W momencie, kiedy zmienią się dane, adres lub inne informacje, Firma zobowiązana jest do ich aktualizacji.
4. Informacje, które w serwisie umieszcza Firma podlegają ochronie prawnej i zabrania się ich kopiowania, powielania przez osoby trzecie. Firma wyraża zgodę na publikację materiałów udostępnionych firmom współpracującym z autoclick.pl. Firmy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z publikacją. Dodatkowo Firma gwarantuje, że wszystkie zamieszczone przez nią informacje są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku kiedy będą miały miejsce roszczenia przeciwko autoclick.pl, Firma ponosi wszystkie koszty, które poniósł serwis w związku z wytoczonymi roszczeniami.
5. Firma wyraża zgodę na poprawianie przez autoclick.pl danych i materiałów umieszczonych przez nią w serwisie, związanych z rozmiarem zdjęć oraz rozmiarem plików graficznych, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
6. Firma wyraża zgodę na zamieszczanie jej danych, znaków graficznych, informacji w serwisie autoclick.pl oraz na portalach partnerskich.
7. Firma wyraża zgodę na nagrywanie rozmów prowadzonych z konsultantem w celu potwierdzenia informacji, zawarcia umowy z autoclick.pl oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji w celach handlowych i marketingowych. Jednocześnie Firma ma prawo wglądu do danych i ich poprawiania.
Ograniczenia i odpowiedzialność:
1. Firma ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazywanych w celu rejestracji, a także zgodność z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
2. autoclick.pl zabrania zamieszczania treści i znaków graficznych nie mających nic wspólnego z opisywanym podmiotem. Administrator zobowiązany będzie do usunięcia wpisu bez konieczności uprzedniego poinformowania.
3. Zabrania się zamieszczania strony www w innym niż do tego celu wyznaczonym miejscu.
4. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za opinie i referencje wystawione przez użytkowników. Wszelkie spory rozstrzygane będą bez udziału autoclick.pl. Serwis będzie zobowiązany do ujawnienia danych stron sporów jedynie po decyzji uprawnionego organu.
5. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za płatności między Firmą, a klientem. Odbywa się to poza serwisem, w związku z tym wszelkie spory rozwiązywane są między sobą bez angażowania autoclick.pl.
6. autoclick.pl nie bierze odpowiedzialności za problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwisu wywołanymi przez awarię, przerwami technicznymi związanymi z brakiem dostępu do Internetu. Firmy z tego tytułu nie dostają odszkodowania ani zwrotu poniesionych kosztów.
Koszty, sposoby rejestracji.
1. Dodaniu Firmy do katalogu towarzyszy wybranie jednego z trzech pakietów dostępnego w serwisie.
a). pakiet Złoty
b). pakiet Srebrny
c). pakiet Brązowy
2. Firma może dokonać zmiany pakietu przed upływem terminu tylko w momencie, kiedy chce dokonać zakupu droższego pakietu. Wcześniejszy traci ważność i od momentu zatwierdzenia, obowiązuje nowy.
3. Opis pakietów i ich ceny dostępny jest w zakładce Oferta.
4. Autoclick.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach serwisu.
5. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu.
6. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Firmę na okres 365 dni.
7. Po zarejestrowaniu lub zmianie pakietu, Firma otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Wizytówkę.
8. Po zakończeniu okresu abonamentowego, Firma ma 30 dni na wykupienie pakietu na kolejny okres abonamentowy. Przez okres między wygaśnięciem okresu abonamentowego a wykupieniem nowego pakietu, Firma może zalogować się na swoje konto, lecz wizytówka Firmy pozostaje nieaktywna w serwisie. Po upływie 30 dni konto Firmy jest usuwane.
9. Ceny podane w cenniku autoclick.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
10. Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu, Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
11. autoclick.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Firmę słów kluczowych, cen świadczonych usług, otrzymanych opinii i referencji.
Reklamacja:
1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej reklamacja@autoclick.pl lub udostępnionego formularza kontaktowego.
2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez autoclick.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
3. autoclick.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z autoclick.pl.
Szczególne warunki rejestracji
1. W przypadku braku możliwości rejestracji firmy online jest przewidziany tryb rejestracji w formie papierowej z formą płatności za pobraniem lub gotówką. Tryb ten przewidziany jest po uprzednim kontakcie z Przedstawicielem Autoclick.pl.
2. Portal zastrzega sobie prawo do uzgodnienia indywidualnego z Firmą dostarczenia dokumentów rejestracyjnych lub pokrycia ewentualnego kosztu wynikającego z dojazdu do klienta. Powyższa forma realizowana jest za pośrednictwem Przedstawiciela Autoclick.pl, do którego należy:
- dostarczenie formularza rejestracyjnego Firmy - dostarczenie pokwitowania (KP) zapłaty rejestracyjnej lub faktury VAT
Podsumowania końcowe
1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu autoclick.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.
3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

powrót